Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELEKTROPEK SKLEP

I. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.elektropek.pl zwany dalej ELEKTROPEK SKLEP, prowadzony jest przez ELEKTROPEK Sp. z o.o. , ul. Kopernika 41, 15-396 Białystok, NIP 5423480777, REGON 527714160, mail: elektropek@elektropek.pl, nr telefonu 857480202.

II. Ochrona danych osobowych Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu na stronach www.elektropek.pl są przetwarzane przez firmę ELEKTROPEK Sp. z o.o. , z siedzibą Kopernika 41, 15-396 Białystok. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, złożonego zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży i wysyłki towaru. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach promocyjno-marketingowych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.elektropek.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

III. Ceny Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronach ELEKTROPEK SKLEP są wyrażone w złotych polskich (PLN). Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Firma ELEKTROPEK Sp. z o.o. wystawia FAKTURY VAT na życzenie klienta lub PARAGONY po wypełnieniu odpowiednio formularza zamówienia w sklepie internetowym.

IV. Zamówienia Sklep internetowy www.elektropeko.pl umożliwia: składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne, a także informacje zawarte na stronie ELEKTROPEK SKLEP kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. ELEKTROPEK SKLEP przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.elektropek.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, zamówienia nie będą przyjmowane. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „W realizacji”. Zamówienia zrealizowane wysyłane są na „ADRES DOSTAWY” wypełniony w formularzu zamówienia. O wysyłce zamawiającemu przekazywana jest informacja o nadaniu statusu „Zrealizowane”. Po poprawnym zakończeniu zamówienia i odebraniu formularza zamówienia przez ELEKTROPEK SKLEP do Klienta automatycznie zostanie wysłana wiadomość na wskazany adres e-mail zawierający specyfikację złożonego zamówienia. Złożone zamówienie Klient może anulować jeżeli nie zostało przekazane do realizacji. Po zrealizowaniu zamówienia jego anulowanie nie jest możliwe. Przy anulowaniu zamówienia prosimy o bezzwłoczny kontakt z Sklepem drogą elektroniczną z informacją o anulowaniu złożonego zamówienia lub kontakt telefoniczny.

V. Dostawa Towar zamówiony w ELEKTROPEK SKLEP dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika GLS na terytorium Polski. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: Przed wydaniem towaru klientowi: Przelew na rachunek bankowy lub płatność on-line. W momencie odbioru towaru: Gotówką do rąk przewoźnika (opcja za pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Podczas składania zamówienia przez formularz w ELEKTROPEK SKLEP należy wskazać preferowany sposób płatności: pobranie lub przedpłata (przelew na konto firmowe). ELEKTROPEK SKLEP może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez ELEKTROPEK SKLEP jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia rzeczy przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych, świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

VIII. Procedura reklamacji towarów Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ELEKTROPEK SKLEP. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru zostanie zweryfikowana przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Zwracany towar należy odesłać na adres: ELEKTROPEK Sp. z o.o. ul. Kopernika 41, 15-396 Białystok, Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym ELEKTROPEK Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) lub dowód zakupu. W przypadku ich braku ELEKTROPEK SKLEP rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w firmie ELEKTROPEK Sp. z o.o. Gwarancją nie są objęte elementy które ulegają zużyciu podczas normalnej eksploatacji urządzeń, między innymi bezpieczniki, akumulatory, baterie, uszczelki, itp. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt ELEKTROPEK SKLEP, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

IX. Postanowienia końcowe Prowadzący ELEKTROPEK SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ELEKTROPEK.pl. Regulamin Sklepu Internetowego ELEKTROPEK SKLEP nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).